VQ styrelsemedlem i stiftelsen för rättsinformation

2012-11-12T00:00:00

VQ har invalts som medlemsorganisation i Stiftelsen för rättsinformation. Stiftelsen är en sammanslutning av representanter för det allmänna och privata företag som har ett intresse av att främja produktion och tillgängliggörande av rättsinformation.

Helena Hallgarn och Ann Björk från Virtual Intelligence VQ har invalts som ordinarie styrelseledamot respektive suppleant i Stiftelsen för rättsinformations styrelse.

Stiftelsen ska i rättssäkerhetens intresse främja att allsidig information om svenska rättskällor och anknutet juridiskt material blir tillgängligt digitalt för allmänheten. Läs mer om stiftelsens ändamål.

Bland övriga medlemmar i styrelsen återfinns bl.a. Regeringskansliet, Datainspektionen, Domstolsverket, Institutet för rättsinformatik vid Stockholms universitet och Advokatsamfundet. Läs mer om stiftelsens sammansättning.

Stiftelsen anordnar även workshops och konferenser, som t.ex. den stora nordiska konferensen i rättsinformatik "Internationalisation of law in the digital information society" i november i år.

All news