Specialseminarium om advokatrollen på VQ Forum 21 oktober 2015

2015-09-17T00:00:00

Som en del av årets VQ Forum anordnas ett parallellseminarium med Peter Danowsky om advokatrollen i ljuset av de förändringar som sker på jurist­marknaden - "Är moderniseringen av advokatrollen bara av godo?"

VQ Knowledge and Strategy Forum anordnas i samarbete med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Temat för årets konferens är affärsutveckling och innovation för jurister, med internationella talare som kommer att dela med sig av sina erfarenheter utifrån olika perspektiv.

Som en del av årets VQ Forum anordnas även ett parallellseminarium med Peter Danowsky om advokatrollen i ljuset av de förändringar som sker på jurist­marknaden:

Är moderniseringen av advokatrollen bara av godo?

Vi kan dagligen läsa internationella nyheter om förändringen av juristrollen, om dess moder­nisering och om nya onlinetjänster som kan ersätta en del av det traditionella juridiska arbetet. Advokatbyråer försöker också i ökande utsträckning utveckla modeller för effektivi­sering av sitt arbete, bland annat med hjälp av standardisering av vissa tjänster. Även själva advokatverksamheten har vidareutvecklats med bl a externa delägare och externt kapital såsom i England och regelverket kring Legal Services Act. Där, och även i Australien, finns byråer som noterats på börsen.

Advokatrollen behöver moderniseras men det finns fallgropar längs vägen, som kan leda till problem för både advokater och köpare.

Tack vare det förbättrade stöd som erhålls med hjälp av sofistikerade mallar och standardi­sering av vissa tjänster finns t ex risk för att vissa jurister arbetar med juridiska ärenden utan att riktigt förstå de juridiska problemställningarna. Det kan förefalla lätt att ge sig in på sådana ärenden som man inte har erfarenhet och kompetens för. Därmed riskerar det att det blir missar som leder till rättsförluster för klienterna.

Den prispress som finns på juridiska tjänster, som bland annat är en följd av den process som finns för upphandling av juridiska tjänster, kan leda till olämplig bemanning av upp­dragen för att täcka upp de låga timarvodena eller att byråerna lägger ned fler timmar än vad som varit nödvändigt.

En ökande "automatisering" och specialisering bland advokater och byråer kan också med­föra att kontakten mellan klient och advokatbyrå försämras. Om klienterna anlitar skilda advokatbyråer för olika begränsade frågeställningar så blir relationen mellan klient och advokat lösligare. Kanske minskar advokatens incitament att på djupet lära sig klientens verksamhet.

Foto Peter Danowsky

Peter Danowsky (advokat och delägare i Danowsky & Partners) har erfarenhet av att hantera processer för och emot revisionsbyråer som också är en verksamhet där professiona­liseringen och effektiviseringen förändrat arbetsrollen över tiden. Han har även biträtt advokater när krav riktats mot dem.

Han kommer på VQ Forum att utifrån sina erfarenheter diskutera de risker som finns med den ökande professionaliseringen och specialiseringen av juristrollen.

Mer information om VQ Forum

Program: Se hela programmet här »

Tid och plats: Grand Hôtel, Stockholm, den 21 oktober kl 8.30-17, med efterföljande cocktail

Anmälan: Görs via email till info@vqab.se

Läs mer om konferensen här: www.vqforum.se

Välkommen!


All news