Juridik som export - en affärsutvecklingsmöjlighet, VQ Forum 21 oktober 2015

2015-08-19T00:00:00

På VQ Knowledge and Strategy Forum den 21 oktober 2015 kommer den aktuella frågan om svensk juridik som en exportvara att belysas och diskuteras ur olika perspektiv. Vilka möjligheter finns och vilka åtgärder krävs för att Sverige ska lyckas i den internationella konkurrensen?

Sverige har en lång tradition som skiljedomsland, med hög trovärdighet, ett väletablerat skiljedomsinstitut och kunniga advokater som står sig väl i internationaliseringen av advokatmarknaden. I ljuset av detta har det på flera håll tagits initiativ för att stärka export av svensk rätt som avtalsstatut och svenskt skiljeförfarande som tvistlösningsmekanism.

Ett sådant initiativ är Young Arbitrators Stockholm (YAS) som gjort en inventering av positiva aspekter som utmärker Sverige som skiljedomsland i syfte att marknadsföra Sverige och svensk rätt som ett attraktivt alternativ för internationell tvistelösning. Se vidare "Sverige och svensk rätt i internationella skiljeförfaranden" »

Nyligen lämnade även skiljeförfarandeutredningen förslag på flera lagändringar som syftar till att modernisera lagstiftningen och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft som ett ledande skiljedomsland, bland annat genom att engelska ska kunna användas som språk vid klanderprocess i hovrätt (SOU 2015:37).

Men, som Anne Ramberg påtalar i sin ledare i Advokaten tidigare i år, är konkurrensen hård och Sveriges tidigare starka position håller på att försvagas. För att ett litet land som Sverige ska kunna konkurrera krävs att regeringen aktivt stöttar och skapar förutsättningar för den juridiska tjänstemarknaden att blomstra. Läs mer i "Om svenska skiljeförfaranden på export", Advokaten Nr 2 2015 »

I England har regeringen på ett helt annat sätt identifierat hur stor betydelse exporten av juridiska tjänster har och aktivt verkat för att stärka denna, vilket bland annat resulterat i en ökning av exportintäkter om 3,2 miljarder pund. Se vidare "Plan for Growth - Promoting the UK's Legal Services Sector" och "A perspective on the legal market", RBS »

På årets VQ Forum vill vi därför lyfta frågan som en affärsutvecklingsmöjlighet. Hur kan vi verka för att öka våra affärer genom att öka exporten av juridiska tjänster? Under ledning av Kristoffer Löf, partner på Mannheimer Swartling, kommer frågan om svensk rätt som en exportvara att analyseras utifrån olika perspektiv samt diskuteras vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska lyckas i den internationella konkurrensen.

Programmet för VQ Forum kommer därför att ha med följande programpunkt:

Law as an export commodity

The services sector is often identified as a key job and wealth creator in the modern economy. In some jurisdictions, export sales of legal services have been identified as vital in this respect.

Law can be exported in several ways, the primary two being (1.) to sell the services of Swedish law firms and (2.) to increase foreign use of the legal system as such - its substantive law and its dispute resolution. Sweden already has a very strong international position in these areas.

But competition is fierce. This panel will discuss how Swedish lawyers, Swedish law, and Swedish dispute resolution can be made even more attractive both for transactions in Sweden and for transactions with no connection to Sweden at all.

Foto Kristoffer Löf

Kristoffer Löf, Mannheimer Swartling

VQ Forum 2015 logga med bild

Tid och plats: Grand Hôtel, Stockholm, den 21 oktober kl 8.30-17, med efterföljande cocktail

Anmälan: Görs via email till info@vqab.se

Se www.vqforum.se för mer information.

Välkommen till en inspirerande dag med intressanta talare, spännande diskussioner och trevligt branschmingel!

All news